ברבי יצחק מהנדסים ויועצים בע"מ

לכל מאן דבעי

א.ג.נ

הנדון: מכתב המלצה

הריני לאשר כי חברת סופר קרור מוטי בע"מ מוכרת לי בביצוע עבודות מיזוג אוויר ניתן לומר כי מדובר בחברת בעלת מחויבות לביצוע לאיכות ולעמידה בלו"ז בפרויקטים בהם היותי מעורב כמתכנן.